Privacy beleidsverklaring

1. Algemeen

De Gullegemse Badmintonclub hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy-beleidsverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uw favoriete sportclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter gekend als GDPR).

Dit brengt concreet met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy-beleidsverklaring;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

De Gullegemse Badmintonclub is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy-beleidsverklaring specifieke vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

GULLEGEMSE BADMINTONCLUB
met zetel te HUGO VERRIESTLAAN 26, 8560 GULLEGEM
of via mail naar info@gulbad.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De Gullegemse Badmintonclub verwerkt je persoonsgegevens enkel en alleen ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

3. Gegevensverwerking

3.1. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

3.2. Wie verwerkt de gegevens?

De gevevens worden verwerkt door volgende interne organisaties:
- Bestuurders van de vereniging (gerechtvaardigd belang)
- Vrijwilligers van de vereniging (gerechtvaardigd belang)

3.3. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De Gullegemse Badmintonclub geeft geen persoonsgegevens door aan derden met uitzondering aan federaties en overheidsinstanties.

Aangezien alle administratie in eigen beheer wordt verwerkt, maken wij geen gebruik van andere partijen die persoonsgegevens in ons beheer uitvoeren.

3.4. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder (moeder of vader) of door een wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

3.5. Bewaartermijn

De Gullegemse Badmintonclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De Gullegemse Badmintonclub verbindt zich ertoe de gegevens, verstrekt door haar leden, na de beëindiging van het lidmaatschap gedurende maximaal 10 jaar bij te houden.

3.6. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens uw sportclub van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
- We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons-gegevens.

4. Privacy en gebruik van beeldmateriaal

In België bezitten natuurlijke personen een recht op afbeelding. Dit vereist bijgevolg hun toelating voor het maken en gebruiken van hun eigen beeltenis. Foto's nemen of filmpjes maken is een verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van beeldmateriaal (brochures, clubboekje, website, erfgoed,.. valt onder het "persoonlijkheidsrecht op afbeelding" of portretrecht. Iedereen heeft recht op het beperken van het gebruik van zijn afbeelding.

4.1. Het nemen van gerichte beelden : toestemming nodig

Gerichte beelden zijn beelden waarbij de persoon of personen in kwestie gericht in beeld zijn genomen en duidelijk herkenbaar zijn. Voorbeelden: Close-up, beeld is gefocust op die bepaalde persoon, de foto is geposeerd, klasfoto, podium in een wedstrijd.

4.2. Het nemen van NIET-gerichte beelden : geen toestemming nodig

NIET-gerichte beelden die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen zijn eerder sfeerbeelden. Als personen echter duidelijk weigeren om op de foto te staan, mag de foto niet genomen worden. De persoon in kwestie kan gevraagd worden om zich te verwijderen uit de groep zodat de foto, met daarop enkel de bereidwilligen, alsnog kan genomen worden.

4.3. Toestemming vragen op evenementen

Op alle evenementen binnen de vereniging, zal op het uitnodigingsformulier duidelijk vermeld staan dat sfeerfoto's kunnen genomen worden. Wanneer iemand meldt dat zij/hij niet wenst dat er afbeeldingen van haar/hem worden gebruikt, zal hiermee rekening gehouden worden. Die foto's zullen daarna niet gebruikt worden ofwel zullen de personen in kwestie onherkenbaar worden gemaakt.

4.4. Portretrecht

Tijdens een evenement, gekend binnen het bestuur van de Gullegemse Badmintonclub, is het toegestaan om filmopnames, geluidsopnames en foto's te maken. Deelname aan het evenement, conform de hierboven omschreven voorwaarde, betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, ouders van spelers, clubs of scholen gevraagd moet worden. Deze filmopnames, geluidsopnames of foto's kunnen verspreid worden door de maker en mogen gebruikt worden voor internet, webcasting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media.

Elke betrokken fotograaf heeft het recht om elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de spelers werden gemaakt tijdens het evenement, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Er worden enkel filmopnames, geluidsopnames en foto's gemaakt in de sportzaal of in de cafetaria's.

Er mogen geen opnames gebeuren in lokalen waar geen sportactiviteiten plaats kunnen vinden, met uitzondering van de cafetaria's.

Wanneer er bijeenkomsten, evenementen, feestjes, vieringen en dergelijke samenkomsten zijn van spelers en sympathisanten buiten de eigen clubmuren, kunnen ook beeld-, film-, geluidsopnames worden gemaakt. Deze filmopnames, geluidsopnames of foto's genieten dezelfde rechten en plichten als hierboven beschreven (binnen de eigen clubmuren).

4.5. Sociale media

Alle opnames (geluid, beeld, film) kunnen op de facebook- en instagrampagina worden geplaatst door een van facebook- of instagrambeheerders van de vereniging om zo het verenigingsleven van de club aan iedereen te promoten.

5. Recht op inzage persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

6. Klachten met betrekking op verwerking persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

7. Wijziging privacy-beleidsverklaring

De Gullegemse badmintonclub kan, in overleg met het bestuur, de privacy-beleidsverklaring steeds wijzigen.